تبلیغات
حدیث دل - مطالب ابر ز سر بیرون نخواهم کرد سودای محمد را (مدح)